Lebo spasení ste milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boží dar: nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval. Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali. List Efezským 2,8-10

Pred mnohými storočiami sa v Moábskej krajine odohral takýto príbeh. Jeden izraelský mládenec, ktorý tu s rodičmi ako hosť a vysťahovalec z Judska prebýval, zapozeral sa do peknej domácej dievčiny, až z toho bola skutočná láska a napokon manželstvo. Asi desať rokov žili manželia pokojne, hoci ku šťastiu im chýbali deti. Po tomto čase však manžel...

Pán Ježiš Kristus v čase svojej verejnej služby pútal na seba pozornosť veľkých zástupov. Evanjeliá často popisujú davy, ktoré sa na Ježiša tlačili, aby ho videli, počuli, dotkli sa ho. Možno často boli najbližšie pri ňom tí z najostrejšími lakťami - aj zo zvedavosti a všetečnosti. Veľa krát zástup okolo len zavadzal tým, ktorí po ňom úprimne...