Pravidelné stretnutia

Až do odvolania sa kvôli koronakríze stretnutia v kultúrnom dome nekonajú. 


Streda 18.00 Biblické a modlitebné zhromaždenie

Nedeľa 9.30 Pamiatka Pánova

Nedeľa 11.30 Biblické zhromaždenie

4.nedeľa v nepárnom mesiaci mesačné zhromaždenie,

v párnom mesiaci v Kresťanskom zbore v Žiline

Kto sme?

Sme omilostení hriešnici, veriaci v Pána Ježiša Krista a vierou si privlastňujeme to, čo píše Božie slovo veriacim:

"Lebo ste milosťou spasení skrze vieru a to nie zo seba, je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil...

Tak teda už nie ste cudzincami a bezprávnými pohostínmi, ale ste spoluobčania svätých a domáci Boží..." ( List Efezským 2.kapitola)

Kresťanské zbory na Slovensku

Kresťanské zbory tvoria otvorenú skupinu samostatných a pritom navzájom úzko spojených zborov Cirkvi. Duchovná služba a ostatná činnosť zborov sa koná podľa učenia Nového zákona a podľa praxe prvokresťanských zborov, tak ako je zaznamenaná v písmach Nového zákona. Zhromaždenia sú v Kristovej láske otvorené pre všetkých, ktorí Ho hľadajú ako Spasiteľa a darcu večného života, aj pre tých, ktorí Ho chcú uctievať ako jediného Pána a prostredníctvom Neho ctiť Boha, nášho tvorcu i nebeského Otca. O zachovanie biblického poriadku v zboroch sa starajú starší zboru.

Biblický verš

”Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, v našom Pánovi. List Rimanom 6,23“